TT Tên sản phẩm Đơn vị phát triển ứng dụng
1 Quản lý Văn bản & Điều hành công việc Trung tâm CNTT & TT Bắc Giang
2 Phần mềm Một cửa điện tử OOG ( Open One Gate) Trung tâm CNTT & TT Bắc Giang
3 Cổng thông tin điện tử cho cơ quan nhà nước (tuân thủ Nghị định 43/2011/NĐ-CP) Trung tâm CNTT & TT Bắc Giang